AUTHTAKE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

12/04/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2022 tarihinde, saat: 10.00’da, , Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Oditoryum Konferans Salonu Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Hacettepe Teknokent 6. Ar-ge C Blok Bodrum Kat Beytepe Çankaya / Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

2021 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları, Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi’nde  Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini Ek/1’de yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirketimizden veya buradan temin etmeleri, bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerlerini/imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. II-30.1 sayılı Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

El kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

AUTHTAKE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN

12/04/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 GÜNDEM

 1.  Açılış, yoklama,
 2. Divan heyetinin seçimi, teşekkülü ve toplantı tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi,
 3. 2021 Yılı faaliyet raporunun okunması, görüş ve öneriler,
 4. 2021 Yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüş ve öneriler, mali tabloların ibrası,
 5. 2021 Yılı yönetim kurulunun ibrası,
 6. Şirket Yönetim Kurulunun yeniden belirlenmesi,
 7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan payların belirlenmesi,
 8. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
 9. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin müzakerelerin yapılası,
 10.  Genel Kurul iç yönergesinin görüşülmesi,
 11.  Yönetim İç Yönergesinin görüşülmesi,
 12. Denetçi seçimi,
 13. Dilek, temenniler ve kapanış.

Subscribe And Download!

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!​

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!​

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!​

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!​

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!​

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!

Download PDF by signing up to our newsletter

Subscribe And Download!​

Download PDF by signing up to our newsletter